Adatvédelem

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A VRG IRODASZER-Varga Attila egyéni vállalkozó  (Varga Attila e.v. Szolgáltató) a www.irodaszer-webaruhaz..hu honlapon webáruházat üzemeltet, amelynek során a honlapon regisztrálók (Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a szolgáltató ezúton tájékoztatja a honlapon regisztrálni kívánó vagy már regisztrált látogatóit a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Adatkezelési gyakorlata során a Szolgáltató figyelembe veszi a vonatkozó mindenkoron hatályos jogszabályokat. Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az alábbi jogszabályokkal:

 • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”)

Fogalommeghatározások

 • személyes adat

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személlyel (továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 • hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 • tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 • adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 • adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 • adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 • nyilvánosságra hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

 • adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 • adatzárolás

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 • adatmegsemmisítés

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 • adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 • adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

 • harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 • harmadik ország

Minden olyan állam, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

 • Cookie

Olyan szövegfájl, amelyet az internetes böngészőprogramon keresztül a felkeresett honlap tárol le a számítógépünkön. Funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottabbá tegye a szörfölést, hiszen segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, jelszavainkat. A cookiek segítségükkel célzott/személyre szabott reklámkampányok is kivitelezhetők.Az adatkezelő megnevezése

www.irodaszer-webaruhaz.hu VRG IRODASZER-Varga Attila egyéni vállalkozó (adószám: 57203168-2-33, székhely: 2162 Őrbottyán, Szendrey Júlia u.65.
Az adatkezelő elérhetősége
Cím: 2162 Őrbottyán, Szendrey Júlia u.65.
Email: levelet ír
Az adatkezelő nyilvántartásba vételi azonosítója: NAIH-96603/2016.
Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 30. § a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

Az adatkezelés meghatározása

Az adatkezelés a www.irodaszerwebaruhaz.hu honlapon regisztráló Felhasználókra vonatkozó azonosító és szállítási, számlázási adatok rögzítése és azoknak a szolgáltatás üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik. 

Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a regisztráló Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást Felhasználó a honlap (és a szolgáltatás) használatával, valamint a regisztrációval adja meg.

Kezelt adatok

Az adatkezelő a regisztráció és a honlapon történő vásárlás során rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli. 
A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
- felhasználónév
- jelszó
- email-cím
- vezeték- és keresztnév
- számlázási cím: ország, irányítószám, város, utca, házszám
- telefonszám.
Felhasználó ezen túl nem kötelező jelleggel további adatokat (pl. cégnév) is megadhat. 
A www.irodaszer-webaruhaz.hu honlap használata során az adatkezelő a bejelentkezést követően a kosárba és a kedvencekbe került terméket, valamint a szolgáltatás korábbi igénybevételének adatait rögzíti.
A www.irodaszer-webaruhaz.hu honlap használata során az adatkezelő automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak az adatkezelő fér hozzá.
A www.irodaszer-webaruhaz.hu honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja; ez a cookie a látogató rendelkezésre álló, a megrendelések előzetes rögzítésére szolgáló kosár üzemeltetéséhez szükséges.
A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a cég szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket. 

Az adatkezelés célja

A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelés célja a honlap látogatóinak a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a Felhasználókkal történő szerződéskötés és a kiszállítás lehetővé tétele, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, számlázás.
Az adatkezelő által naplózott, valamint a cookie által a felhasználói szokásokról gyűjtött információk kezelése kizárólag a szolgáltatás üzemeltetésének technikai működőképességét, valamint statisztikai célokat szolgál.
Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a konkrét adat törléséig tart.
A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás kivételével, amelyet automatikusan felülír ? a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.
A regisztráció törlésére az Üzletszabályzatban rögzített esetben és módon kerülhet sor.

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget a Szolgáltató számára, hogy használatuk révén a Szolgáltató tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget a Szolgáltató számára, hogy használatuk révén a Szolgáltató tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. 

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz a Szolgáltató munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek a Szolgáltató nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. a Szolgáltató az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az Adatkezelő GoogleAdWords reklámprogramot, valamint Google Analytics-et használja, melyek cookie-k segítségével statisztikákat készítenek, látogatottsági adatokat dolgoznak fel, így a Google adatfeldolgozónak minősül (www.google.de/policies/privacy/)

Cégnév: GLS-Hungary Kft.
Cím: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
Tevékenység: futárszolgálat

Cégnév: OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
Tevékenység: fizetési szolgáltató

Cégnév: MailChimp: c/o The Rocket Science Group, LLC; 
Cím: 675 Ponce De Leon Ave NE; Suite 5000; Atlanta, GA 30308 USA; www.mailchimp.com; MOSS No. EU 826 477 914
Tevékenység: hírlevél szolgáltató

 

Adatbiztonság

Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, a Szolgáltató külső helyszínen telepített 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során igénybevett adatfeldolgozók részére is előírja. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során igénybevett adatfeldolgozók részére is előírja.

Ennek körében a számítógépeken vírus- és tűzfalvédelmet alkalmaz, és biztosítja az adatok, és adathordozó eszközök fizikai védelmét. A számítógépek, adatbázisok jelszóval védettek, így a személyes adatokat kizárólag az tekintheti meg, aki arra jogosultságot kapott. Az elektronikus adatokról biztonsági mentés készül.

A Szolgáltató a személyes adatokat a DotRoll Kft. (székhely:1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. Cégjegyzékszám: 01 09 882068) szervererein tárolja, amelyek a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

 

A Felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei


A www.irodaszer-webaruhaz.hu honlap Felhasználója bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja, vagy törölheti adatait a honlapon keresztül elérhető adminisztrációs felületen keresztül.
Az adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 
Levelezési cím: 2162 Őrbottyán, Szendrey Júlia u.65.
Email:  levelet ír
Telefon: + 36 70 779 4146
A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fentiekben megadott e-mail címen.
A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatóak. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
A Felhasználó az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40, további információ: http://abiweb.obh.hu/abi/).
Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Elektronikus levélcímek felhasználása

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám-) email küldésére.
Az email-címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Üzletszabályzat változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. 
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. 
A regisztrációval a felhasználó automatikusan hozzájárul a www.irodaszer-webaruhaz.hu. szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatók küldéséhez, azonban amennyiben azt a későbbiekben nem kívánja igénybe venni, azt elektronikus levélben lemondhatja.
Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

Adatkezelő nyilatkozata

Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.

 

Budapest, 2021 szeptember 09.

nyomtasson.hu

Hírlevél feliratkozás

* indicates required
 SimplePay vásárlói tájékoztató Árukereső.hu
 

Weboldal készítés, webáruház készítés
© 2014 Minden jog fenntartva.